οροι και Προϋποθεσεις Χρησης

Η εταιρεία «FMS EL SM LTD» (στο εξής «Εταιρεία») δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο (στο εξής «Ιστότοπος») με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα της , καθώς και με άλλες εταιρείες που είναι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με την Εταιρεία (στο εξής «Όμιλος Εταιρειών» ή «Όμιλος»).
Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε όποιο υλικό και όποιες πληροφορίες διατίθενται από την Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου πρέπει να αναγνώσουν προσεκτικά τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, πριν επισκεφθούν ή χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις σελίδες, τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Ιστοτόπου και στην περίπτωση που διαφωνούν δεν πρέπει να προχωρήσουν σε χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους εν λόγω Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση αυτού του υλικού.
Οι παρακάτω όροι διέπουν όλο το περιεχόμενο και οτιδήποτε εν γένει εμπεριέχεται στις σελίδες του Ιστότοπου. Η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσει τους Όρους & τις Προϋποθέσεις Χρήσης και για τον λόγο αυτό οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν κάθε φορά για τυχόν αλλαγές και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν με τη χρήση του Ιστότοπου τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Ιστότοπου.

1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου, καθώς και η γενικότερη απεικόνιση του Ιστότοπου, αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρείας, με εξαίρεση την περί του αντιθέτου μνείας, και προστατεύονται από τις σχετικές προβλέψεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή/και διεθνούς νομοθεσίας.
Η Εταιρεία διατηρεί τα πλήρη και απόλυτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απόλυτων δικαιωμάτων, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, από τη στιγμή της δημιουργίας του, καθώς και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή άλλου σχεδίου που θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Κατά συνέπεια, όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προστατεύεται από Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία.
Συγκεκριμένα, όλο το περιεχομένου του Ιστότοπου, που περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κείμενα, νέα, γραφικά, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, διαγράμματα, εικονογραφήσεις, προσφερόμενες υπηρεσίες και κάθε είδους αρχείο, υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις προβλέψεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. Συνεπώς, κάθε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση ή τροποποίηση με όποιο τρόπο, μερικώς ή συνοπτικώς, απαγορεύεται ρητώς χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Εταιρεία.
Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Εταιρεία. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα λογότυπα και εμπορικά σήματα των εταιρειών που είναι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με την Εταιρεία.

2. Υποχρεώσεις του Επισκέπτη/Χρήστη
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τους χρήστες αυτού του Ιστότοπου (που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων , και κατά τρόπο μη περιοριστικό προσωπικά δεδομένα, τεχνογνωσία, ερωτήσεις, τεχνικές, σχόλια, ιδέες, αναφορές ή άλλα σχετικά στοιχεία) δεν θεωρούνται εμπιστευτικής φύσης. Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί, να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες εξ ολοκλήρου ή μερικώς για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό.
Η δυνατότητα χρήσης αυτού του Ιστότοπου από ένα χρήστη είναι προσωπική ως προς το άτομο αυτό και συνεπώς δεν μπορεί να μοιράζεται με άλλο άτομο. Αν στο χρήστη έχει δοθεί όνομα χρήστη και/ή κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί να φυλάσσει αυτά τα στοιχεία με ασφάλεια και συμφωνεί να (i) ενημερώνει απευθείας την Εταιρεία σε περίπτωση που εντοπίσει όποια μη-εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή χρήση του προσωπικού του ονόματος και/ή κωδικού πρόσβασης και να (ii) φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από αυτή τη μη-εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση.
Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχων διαδικτυακής σύνδεσης).

3. Περιορισμός Ευθύνης
Ουδέποτε (σε καμία περίπτωση), συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για όποια άμεση ή επακόλουθη βλάβη προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την πρόσβαση, χρήση, λειτουργία και σύνδεση με τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες διατίθενται «ως έχουν» χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, και τις οποίες (εγγυήσεις) η Εταιρεία ρητώς αρνείται και δεν αναλαμβάνει , ακόμα και αυτές που συνδέονται με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα. Η Εταιρεία υπό καμία συνθήκη δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και αλάνθαστη παροχή του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου, ούτε την απουσία «ιών», είτε προκύπτουν μέσα στον Ιστότοπο ή σε άλλο ιστότοπο ή server μέσω των οποίων παραλαμβάνεται περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει ότι φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την κατάλληλη και νόμιμη χρήση του Ιστότοπου, και πρέπει κατ’ επέκταση να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

4. Ανυπαρξία Εγγυήσεων
Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο είναι ορθές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους. Οι πληροφορίες που διατίθενται εδώ δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή άλλες πληροφορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες που διατίθενται από τρίτους. Καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος, καθώς οι συνθήκες της κάθε περίπτωσης και τα ζητούμενα των πελατών διαφέρουν.
Καμία εγγύηση ή ασυλία δεν προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης πατεντών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Συγκεκριμένη Εξαίρεση
Οτιδήποτε διατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Ιστότοπου δεν συνιστά με κανένα τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή κίνητρο για εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή πρόσκλησης για συμμετοχή σε όποια άλλη συναλλαγή, αλλά, εναπόκειται στην απόλυτη διακτριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν οτιδήποτε τους παρέχεται και να πράξουν κατά την βούλησή τους αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

6. Συνδεδεμένοι Ιστότοποι – Περιεχόμενα Τρίτων
Κάποιοι από τους συνδέσμους της ιστοσελίδας της Εταιρείας προς άλλους ιστότοπους (μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners) που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, ενδέχεται να προκαλέσουν τελικά την έξοδο από τον Ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει εξετάσει αυτούς τους ιστότοπους, δεν αποδέχεται απαραιτήτως το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τους, ενώ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη που ο χρήστης μπορεί να επικαλεστεί λόγω πρόσβασης σε αυτούς τους ιστότοπους, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.
Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση/επίσκεψη αυτών των ιστότοπων στους οποίους η Εταιρεία οδηγεί, εμπίπτουν στο πλαίσιο ευθύνης των αντίστοιχων ιστότοπων, και σε αυτούς θα πρέπει οι χρήστες να απευθύνονται. Η αναφορά σε άλλους ιστότοπους γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση για οποιονδήποτε.
Μέρος του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου μπορεί να ανήκει σε τρίτους (π.χ. άρθρα, στοιχεία ή αναφορές) και οι οποίοι έχουν πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, νομιμότητα ή αξιοπιστία του περιεχομένου ή των υπηρεσιών των ιστότοπων τους, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου δικαιούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που διατίθεται από τρίτους και που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να πάρουν άδεια από τους τρίτους πριν τη χρήση ή αποθήκευση τέτοιου περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί , ούτε μπορεί να τροποποιηθεί η επιφύλαξη συγγραφής ή η επιφύλαξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε αυτό, χωρίς να ληφθούν εκ των προτέρων οι αναγκαίες συναινέσεις.

7. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εγγραφή για να δοθεί πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου, μια ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα συμπληρώνεται (π.χ. για την παραλαβή newsletters μέσω e-mail) που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, e-mail, χώρα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τροποποίηση τέτοιων πληροφοριών επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η Εταιρεία διαχειρίζεται πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση στοιχείων ατόμων και στοιχείων που σχετίζονται με τα παραπάνω, και όπως ορίζει ο νόμος, καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η πολιτική προσωπικών δεδομένων να αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τους υπαλλήλους της και εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπου η εγγραφή απαιτείται ώστε να δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο του Ιστότοπου, ή όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, τη διεύθυνση e-mail, τον τύπο εργασίας και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Αυτά τα στοιχεία ποτέ δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο, στις αρμόδιες Αρχές), και διατηρείται η προσωπική τους φύση. Δια του παρόντος, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν πωλεί , κατέχει ή επιτρέπει πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο. Πρόσβαση σε στοιχεία αυτής της φύσης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους υπαλλήλους της Εταιρείας, των οποίων το πεδίο της εργασίας τους απαιτεί τέτοιου είδους πρόσβαση. Η Εταιρεία συστηματικά καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση αυτών των στοιχείων από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, με επαγγελματική επιμέλεια και όπως ο νόμος ορίζει. Ο Ιστότοπος της Εταιρείας διατηρεί αρχεία αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικών και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
Επιπλέον, στην περίπτωση συνδέσμων (links) προς άλλους ιστότοπους, ο Ιστότοπος της Εταιρείας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί οι ιστότοποι εφαρμόζουν.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου της Εταιρείας έχει την επιλογή, σε συνέχεια επικοινωνίας με το σχετικό τμήμα, να επισημάνει την ύπαρξη αρχείου των προσωπικών του δεδομένων και να απαιτήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του.
Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτού του Ιστότοπου της Εταιρείας διέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις σχετικές προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

8. Επικοινωνία με την Εταιρεία
Πληροφορίες διατίθενται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και των συνεργατών της (π.χ. πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα νέα). Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια πληροφόρηση, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει να μην ενημερώνεται μέσω ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@fmsell.com

9. Ανήλικοι
Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε ένα ενήλικο κοινό (όπως είναι οι επενδυτές και άλλα άτομα που αναζητούν πληροφορίες για την Εταιρεία και άλλες εταιρείες του Ομίλου). Η Εταιρεία δεν συλλέγει, ούτε έχει πρόθεση να συλλέξει, πληροφορίες από ανηλίκους ή που σχετίζονται με ανηλίκους.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Άλλοι Όροι
Αν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί μη-εφαρμοστέο, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και επιβολή των λοιπών όρων.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις σχετικές προβλέψεις της διεθνούς νομοθεσίας, και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, της επαγγελματικής δεοντολογίας και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αν θεωρηθεί ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη αντιτίθεται στη νομοθεσία και κατά συνέπεια είναι άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτομάτως να είναι σε ισχύ, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της Σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ούτε θα αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης εκτός αν διατυπώνεται εγγράφως και ενσωματώνεται σε αυτήν.
Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από ή σχετικά με αυτή τη Σύμβαση θα επιλύονται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας

elGreek
Scroll to Top

ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ 100% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ!